finanční centrum Fotojim
   
   
> Úvěr na vyplacení exekucí         Úvěr na vyplacení exekucí

Specifičnost úvěru :
* úvěr slouží k vyplacení zástavních práv nebo exekuce váznoucích na nemovitosti tak, aby žadatel mohl nemovitost použít k zajištění úvěru, který má zajištěn u jiného věřitele (např. banky)
* lze i pro klienty s negativními záznamy v registrech
* lze i pro právnické osoby
* krátkodobost a rizikovost této úvěrové operace pro věřitele se promítá do ceny úvěru; má smysl jej využít pouze krátkodobě, má-li žadatel vyřízen dlouhodobější úvěr (v opačném případě požádejte o nebankovní úvěr)
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky
* fyzická osoba - podnikatel (OSVČ)
* pokud žadatel žije v manželství musí být manžel spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
* věk žadatele není rozhodující
* právnická osoba
Účel úvěru :
* vyplacení exekuce váznoucí na nemovitosti, aby nemovitost mohla být použita jako zajištění finálního bankovního či nebankovního úvěru
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním příjmů; lze i ve variantě bez prokazování příjmů
* bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* přehledem závazků, včetně jejich úplné a průkazné dokumentace, a kontaktů na věřitele jednotlivých závazků
* potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči FÚ, OSSZ (SP) a ZP – týká se pouze podnikatelů - fyzických i právnických osob
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; v individuálních případech zajišťovacím převod vlastnického práva k nemovitosti
* v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zajišťované nemovitosti, vinkulace pojištění zajišťované nemovitosti, rozhodčí doložka, ručitel, směnka, notářský nebo exekutorský zápis o přímé vykonatelnosti atd.)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* nejlépe dokončená nemovitost určená k bydlení či rekreaci
* nebo komerční nemovitost (určená k provozování obchodu či služeb)
* nebo v individuálních případech výrobně-skladovací nemovitost (určená ke skladování, výrobě, vč. služeb výrobní povahy); zásadně pouze v případech výrazně zjevné hodnoty nemovitosti
* zastavovaná nemovitost může být ve vlastnictví třetí osoby
* na zajišťované nemovitosti může váznout smluvní a/nebo zákonné zástavní právo, bude-li úvěrem vyplaceno
* výjimečně lze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze standardně poskytnout ve výši od 50.000,- Kč do 1.500.000,- Kč; úvěry přesahující stanovenou výši se posuzují individuálně
* úvěr lze poskytnout pouze do výše 50 % hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem vyhotoveným soudním znalcem ze seznamu znalců vedeným věřitelem nebo interním odhadem věřitele; pozor zajištění musí pokrýt nejen úvěr, ale též splatné úroky a poplatky
* doba splatnosti úvěru je zpravidla 3 měsíce; dohodou a zaplacením měsíčního úroku, lze splatnost opakovaně prodloužit
Způsob splácení :
* splatnost úroku i jistiny je stanovena na konec sjednané doby splatnosti
* sjednanou dobu splatnosti lze měsíčně prodlužovat; zpravidla je prodloužení vázáno na úhradu měsíčního úroku
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby zdarma; žadatelům proto neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru věřitelem je zpravidla zpoplatněno ve výši 2 až 10 % z výše poskytovaného úvěru; poplatek je zpravidla splatný současně s úvěrem
Úroková míra :
* úroková sazba se pohybuje v rozmezí 2 až 5 % měsíčně; aktuální úroková sazba se odvíjí od rizikovosti konkrétního úvěru
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do tří týdnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů
Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :
* shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie občanského průkazu + dalšího obdobného průkazu, doklad o existujícím bankovním účtu, úplný přehled všech závazků žadatele s uvedením kontaktních údajů jejich věřitelů, včetně průkazného zdokumentování jednotlivých dílčích závazků, LV - list vlastnický z katastru nemovitostí, katastrální mapa a nabývací tituly (jejich výčet je uveden na každém LV v oddílu E) týkající nemovitosti k zajištění - tyto doklady lze zajistit na katastrálních úřadech
* posouzení hodnoty nemovitosti - žadatel si zajistí tržní odhad od soudního znalce se seznamu vedeného věřitele nebo si věřitel zajistí interní odhad
* podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
* zajištění úvěrů a poskytnutí úvěru
Oblast působnosti :
* Úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Klíčové parametry úvěru :
* úvěr lze poskytnout i právnickým osobám
* úvěr lze poskytnout i žadateli bez doložitelných příjmů a/nebo s negativními záznamy v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* žádaný úvěr musí být v rozmezí 50.000 až 1,500.000,- Kč
* má smysl jej vyúžít pouze krátkodobě, má-li žadatel vyřízen dlouhodobější úvěr (v opačném případě požádejte o nebankovní úvěr)
Splňuje-li představený Úvěr na vyplacení exekucí vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.

= Žádost o úvěr =


ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ ÚVĚRU :
* pokud nemáte zajištěno finální financování, doporučujeme nebankovní úvěr
nahoru,
 
návrat,