finanční centrum Fotojim
   
   
> Roční procentní sazba nákladů (RPNS)
         Roční procentní sazba nákladů (RPNS)

Co to je RPNS :
* Povinnost výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPNS) se vztahuje pouze na spotřebitelské úvěry a vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, který je dlužník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyřízením, čerpáním, správou a splácením úvěru, a to časově rozlišené, takže umožňuje porovnávat vzájemně výhodnost spotřebitelských úvěrů – nezaměňujte s roční úrokovou mírou!
* Roční úroková míra stanoví, kolik navíc dlužník v procentech z jistiny zaplatí za rok. Bývá označevána p. a. - per anum, např. 14 % p.a. znaméná, že dlužník úhradí za rok z částky 100.000 Kč úrok 14.000 Kč
* Roční procentní sazba nákladů byla zavedena zákonem č. 321/2001 Sb.
* Ustanovení o RPNS se nevztahují na následující smlouvy :
* smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti
* nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu
* půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty
* spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek
* smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč; je-li uzavřeno více smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr za stejným účelem, považuje se pro tyto účely za jediný spotřebitelský úvěr souhrn všech těchto smluv
* spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců

Vzorec :

Vzorec_RPNS

Význam písmen a symbolů :
* K - je pořadové číslo půjčky téže osoby
* K´ - je číslo splátky
* AK - je výše půjčky číslo K
* A´K´ - je výše splátky číslo K´
* ? - značí celkový souhrn
* m - je číslo poslední půjčky
* m´ - je číslo poslední splátky
* tK - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů následných půjček č. 2 až m
* tK' - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´
* i - je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy nebo odjinud
Poznámky :
* Počátečním dnem je den první půjčky.
* Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.
* Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů,52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).
* Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.

ÚVĚROVÁ KALKULAČKA - RPNS
* Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k jeho komplikovanosti, vypočtu metodou opakovaných aproximací, je v praxi nutno k výpočtu použít počítačovou aplikaci - úvěrovou kalkulačku, kterou vám tímto nabízíme ke stažení v MS Excel.

* Před samotnou kalkulací je nutné kalkuačku otevřít, nebo uložit na pevný disk (přes pravé tlačítko myši). Pokud propočet hlásí chybu, zkontrolujte, prosím, nastavení úrovně zabezpečení maker v Excelu. Vhodné je střední, nebo nízké zabezpečení.


Úvěrová kalkulačka - Roční procentní sazba nákladů,  pro stažení klikněte na tento text.
nahoru,
 
návrat,