finanční centrum Fotojim
   
   
> Nebankovní střednědobý úvěr


NakupniCentrum.cz         Nebankovní střednědobý úvěr

Úroková míra :
* úroková sazba se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % p.a. (ročně); roční procentní sazba nákladů (RPSN) max. 32 % - konkrétní úroková sazba, včetně případné RPSN bude žadateli sdělena po podání žádosti
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky, též jako podnikatel (OSVČ)
* pokud žadatel žije v manželství musí být manžel spolužadatelem, vyjma případů, kdy samostatné jednání žadatele umožňuje smluvní zúžení či omezení společného jmění manželů
* věk žadatele není rozhodující
* právnická osoba
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním příjmů; lze i ve variantě bez prokazování příjmů
* bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* přehledem závazků, včetně jejich úplné a průkazné dokumentace, a kontaktů na věřitele jednotlivých závazků
* potvrzením o bezdlužnosti žadatele vůči FÚ, OSSZ (SP) a ZP – týká se pouze podnikatelů - fyzických
i právnických osob
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; v individuálních případech zajišťovacím převod vlastnického práva k nemovitosti
* v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo k zajišťované nemovitosti, vinkulace pojištění zajišťované nemovitosti, rozhodčí doložka, ručitel, směnka, notářský nebo exekutorský zápis o přímé vykonatelnosti atd.)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* nemovitosti určené k bydlení či rekreaci (byty, RD, činžovní domy, chaty a chalupy)
* nemovitosti určené k podnikání
* nemovitost může být i nedokončená
* pozemky
* na zajišťované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, bude-li úvěrem vyplacena
* individuální dohodou lze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do dvou týdnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů
Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :
* shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie občanského průkazu + dalšího obdobného průkazu, doklad o existujícím bankovním účtu, úplný přehled všech závazků žadatele s uvedením kontaktních údajů jejich věřitelů, včetně průkazného zdokumentování jednotlivých dílčích závazků, LV - list vlastnický z katastru nemovitostí, katastrální mapa a nabývací tituly (jejich výčet je uveden na každém LV v oddílu E) týkající nemovitosti k zajištění - tyto doklady lze zajistit na katastrálních úřadech
* posouzení hodnoty nemovitosti - žadatel si zajistí tržní odhad od soudního znalce se seznamu vedeného věřitele nebo si věřitel zajistí interní odhad
* podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
* zajištění a poskytnutí úvěru
Oblast působnosti :
* úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Klíčové parametry úvěru :
* úvěr lze poskytnout i právnickým osobám
* úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními informacemi v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* žádaný úvěr musí být v rozmezí 100.000 až 5,000.-000,- Kč
* poskytnutí úvěru není na překážku, pokud na nemovitosti vázne jakékoliv zástavní právo nebo exekuce.
Popis úvěru :
* neúčelový hotovostní úvěr poskytovaný nebankovními subjekty až s osmiletou splatností
* rčený i pro klienty s negativními záznamy v registrech, k vyplacení exekucí, zástavních práv a zajišťovacích převodů vlastnických práv
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 100.000,- Kč do 5,000.000,- Kč, a to až do výše 50 % z hodnoty nemovité zástavy, když odhad realizuje věřitel bezplatně – např. při hodnotě nemovitosti k zástavě 500.000 Kč lze poskytnou úvěr pouze do 250.000 Kč
* doba splatnosti úvěru je od 2 měsíců do 8 let
* úvěr je splatný měsíčními, čtvrtletními nebo pololetními anuitními splátkami (tj. splátkami ve stejné výši) a dohodou lze sjednat možnost ročního odkladu splácení jistiny (splácí se měsíčně jen úrok)
* úvěr lze splatit předčasně pod sankcí ve výši 3-5% z výše nesplacené jistiny
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* poskytnutí úvěru věřitelem je zpoplatněno, a poplatek je splatný odečtením z poskytnutého úvěru
Úroková míra :
* úroková sazba se pohybuje v rozmezí 10 až 30 % p.a. (ročně); konkrétní úrokovou sazbu a roční procentní sazba nákladů (RPSN) lze žadateli sdělit až po podání žádosti o úvěr, neboť je odvislá termínů splátek a dalších okolností, např. chce-li žadatel vyplácet exekuce, zástavní práva atd.
Prokazování bonity žadatele :
* bez prokazování příjmů
* bez prověřování historie žadatele v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* v případě majitelů zastavovaných nemovitostí, kteří jsou podnikatelů – fyzické či právnické osoby potvrzením o stavu jejich účtu (nikoliv bezdlužnosti) vůči příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zásadně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kdy zástavní právo věřitele z tohoto úvěru musí být vedeno v katastru nemovitostí jako první v pořadí
* nemovitostí k zajištění může být jakákoliv nemovitost nebo pozemek, určená k bydlení či k rekreaci ( byty, RD, činžovní domy, chaty a chalupy) nebo určená k podnikaní, ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby, v soukromém či firemním vlastnictví, případně i ve spoluvlastnickém vlastnictví, za předpokladu souhlasu všech spoluvlastníků
* nemovitost k zástavě musí být pojištěna proti živelným událostem
* na zajišťované nemovitosti může váznout zástavní právo nebo exekuce, pokud budou z poskytnutého úvěru vyplaceny
* na zajišťované nemovitosti nesmí váznou věcná břemena užívaní (musí být zrušena); věcná břemena chůze, jízdy, vedení energií zpravidla nejsou na závadu
* nelze ručit ideálním spoluvlastnickým podílem ani členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem)
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do dvou týdnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu smlouvy o úvěru (půjčce) a zajišťovacích smluv či instrumentů
Postup vyřizovaní žádosti o úvěr :
* shromáždění dokumentace dle uvedeného seznamu: kopie listu vlastnického z katastru nemovitostí – LV a katastrální mapy a ověřené kopie všech nabývacích titulů (jejich výčet je uveden na každém LV v oddílu E) týkající nemovitosti k zajištění - tyto doklady lze zajistit na katastrálních úřadech
* posouzení hodnoty nemovitosti věřitelem - zdarma
* doplnění dokumentace: FO - kopie občanského průkazu, PO – originál výpisu z obchodního rejstříku, kopie dokladu o existujícím bankovním účtu ( kartička číslem účtu, výpis z účtu nebo smlouva o účtu), kopie pojistné smlouvy o pojištění zastavované nemovitosti, originál potvrzením majitelů zastavovaných nemovitostí o stavu jejich účtu (nikoliv bezdlužnosti) vůči příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
* podpis úvěrové a zajišťovací dokumentace s věřitelem
* zajištění a poskytnutí úvěru
Oblast působnosti :
* úvěry jsou poskytovány po celém území ČR
Klíčové parametry úvěru
* úvěr lze poskytnout i právnickým osobám
* úvěr lze poskytnout i žadateli s negativními informacemi v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
* žádaný úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* žádaný úvěr musí být v rozmezí 100.000 až 5,000.-000,- Kč
* poskytnutí úvěru není na překážku, pokud na nemovitosti vázne jakékoliv zástavní právo nebo exekuce

Splňuje-li představený Nebankovní střednědobý úvěr vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.


= Žádost o úvěr =

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ ÚVĚRU :
* pokud nemáte zajištěno finální financování, doporučujeme nebankovní úvěr
nahoru,
 
návrat,