finanční centrum Fotojim
   
   
> Variabil Excelent         Variabil Excelent

Specifičnost úvěru :
* hypotéka s proměnným splácením určená k zajištění hotovosti až do 75%
hodnoty zástavy se splatností až 20 let; funguje na principu kontokorentního úvěru,
tj. po dobu první poloviny splatnosti (5 - 10 let) je klient povinen splacet pouze úrok, a to pouze
z prostředků, které čerpal a až ve druhé polovině splatnosti (5 - 10 let) splácí klient čerpaný úvěr

* vyřízení úvěru do 7 dnů
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
Popis úvěru :
* klient má nastaven úvěrový rámec, který může v období čerpání libovolně využívat,
tzn.opakovaně čerpat, odložit splátku, snižovat vyčerpanou částku vklady,
a v této době splácí pouze úroky z čerpané částky
* a až v období splatnosti ve druhé polovině úvěru splácí klient měsíčními splátkami úvěr v čerpané výši
* v podstatě jde o úvěr s odloženou splatností jistiny
Žadatel :
* fyzická osoba - občan České republiky a cizinec, který ma za manžela/lku občana ČR
* fyzická osoba - občan EU
* fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR
* věk žadatele - 18 až 65 let (maximální věk v roce úplného splacení úvěru)
Účel úvěru :
* úvěr může být účelový k zajištění vlastního bydlení (viz. níže uvedený výčet)
a nebo neúčelový - žadatel může s prostředky libovolně nakládat
* koupě nemovitosti
* vypořádání majetkových poměrů k nemovitosti (rozvod, dědictví, atd.)
* výstavba, dostavba a rekonstrukce nemovitosti
* úhrada již provedených investic do nemovitostí určených k bydlení;
* úhrada členského podílu či převod členských práv k bytovému družstvu (tzv.družstevní byt);
podílem nelze úvěr zaručit, pokud není byt převeden do osobního vlastnictví
* refinancování úvěrů (od bankovních i nebankovních finančních institucí ) na investici do nemovitosti
* kombinace výše uvedených účelů
* pokud klient sjedná účelový úvěr, mění se tento na neúčelový v okamžiku prvního využití limitu úvěru
na jiný než sjednaný účel.
Prokazování bonity žadatele :
* prokázáním dostatečného příjmů žadatele
* historií žadatele bez negativních záznamů v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB)
nebo spotřebitelském (SOLUS) registru
Zajištění úvěru :
* úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti
* vinkulace pojištění zastavované nemovitosti
* v individuálních případech může být požadováno i další zajištění (životní pojištění, předkupní právo
k zastavované nemovitosti, ručitel, rozhodčí doložka, notářský zápis o přímé vykonatelnosti, aj.)
Nemovitosti k zajištění úvěru :
* dokončená nemovitost k bydlení či rekreaci
* pokud se v nemovitosti nacházejí plochy určené k bydlení a plochy komerční,
je rozhodující převažující poměr těchto ploch, nemovitost musí mít více jak 50% plochy určené k bydlení
* zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví alespoň jednoho žadatele
či jeho přímého příbuzného
* nelze ručit členským podílem v BD (tzv.družstevním bytem), pokud není byt převeden do osobního vlastnictví
* nelze ručit pouze ideálním spoluvlastnickým podílem, nemovitost musí být zastavená celá, tj. se souhlasem ostatních spoluvlastníků
Nemovitosti k bydlení či rekreaci :
* bytová jednotka (byt v osobním vlastnictví)
* atelier
* bytové domy (činžovní domy)
* rodinný dům nebo vila
* rekreační objekt určený k individuální rekreaci
* vedlejší stavby, tvoří-li s nemovitostí funkční celek
* garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku
Výše a splatnost úvěru :
* úvěr lze poskytnout ve výši od 300 000,- Kč do 5 000 000,- Kč
* účelový úvěr lze poskytnout do výše 75%
a neúčelový úvěr do 50% hodnoty zastavované nemovitosti stanovené tržním odhadem
* doba splatnosti je od 10 do 20 let
Způsob splácení :
* v období čerpání - 5 až 10 let - je klient povinen platit pouze úroky z aktuálně vyčerpaného úvěrového rámce; klient ale může kdykoliv uhradit splátku čerpaných prostředků v libovolné výši, případě i celý čerpaný úvěr.
* v období splácení - 5 až 10 let - tj. po uplynutí období čerpání klient začne s anuitním splácením (měsíční splátky ve stejné výši). Výši splátky banka klientovi oznámí na základě výše čerpání debetního rámce ke konci období čerpání.
* u variabilní hypotéky se období čerpání, případně i splácení stanoví na jednu polovinu doby splatnosti (příklad: hypotéka se splatností na 20 let, období čerpání 10 let a doba splácení 10 let, kdy tato může být však kratší)
* v podstatě jde o úvěr s odloženou splatností jistiny
Zpoplatnění zpracování žádosti :
* Finance-on-line.cz s.r.o. poskytují standardní služby klientům zdarma, žadatelům neúčtujeme žádné poplatky za zajištění úvěru
* poskytnutí úvěru je zpoplatněno bankou a poplatek je splatný při podpisu úvěrové smlouvy
Úroková míra :
* aktuální úroková sazba bude žadateli sdělena po podání žádosti
Pojištění úvěrových rizik :
* žadatel o úvěr má možnost pojištění úhrady splátek úvěru pro pracovní neschopnost (zdravotní důvody či invalidnost) či smrt nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání
Doba vyřízení žádosti o úvěr :
* úvěr bude vyřízen do sedmi dnů
* lhůta vyřizování úvěru běží od dodání úplné dokumentace žadatelem
* úvěr je vyřízen, je-li připraven k podpisu úvěrové smlouvy

Splňuje-li představený úvěr Variabil Excelent vaše potřeby financování, a jste-li přesvědčeni, že splňujete všechny jeho podmínky, podejte žádost o úvěr. V žádosti označte vaši volbu u názvu tohoto úvěru. Pokud vám úvěr nevyhovuje a/nebo nesplňujete jeho podmínky, hledejte v nabídce jiný vhodný úvěr.


= Žádost o úvěr =

nahoru,
 
návrat,