Fotojim.com - inzerce    
   
   
> Fotojim.com - inzertní server

Kontakt na provozovatele:
Vlastimil Dřímal
mobil: 777 613 774
ateliér: 737 613 774
Skype: fotojim
ICQ: 365638341
e-mail: fotojim(x)fotojim.com


   

 
Podmínky využívání služeb inzerce serveru Fotojim.com

1. Fotojim.com je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Vlastimil Dřímal, IČO: 48792934 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Za vložené inzeráty zodpovídá vždy Uživatel.

3. Veškeré služby inzertního serveru Fotojim.com jsou uživatelům poskytovány zdarma.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Fotojim.com nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Fotojim.com.

6. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Fotojim.com ani za způsob jakým služby Fotojim.com využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Fotojim.com. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Fotojim.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

9. Záruky. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného Zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného Zboží prostřednictvím Serveru Fotojim.com nelze uplatňovat u Provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

10. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Fotojim.com nabízí.

11. Fotojim.com - Provozovatel nezodpovídá ani neručí za pravdivost údajů v inzerátech.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerci na Fotojim.com kdykoli přerušit či ukončit.

13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

V případě že Uživatel hrubě nebo opakovaně poruší podmínky využívání služeb inzerce serveru Fotojim.com. Může být jeho IP adresa zablokována.